Normativa Xeral

 

  • Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación.
  • Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación (descarga PDF)
  • Real Decreto 132/2010, de 12 de febreiro, polo que se establecenos requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria (descarga PDF)
  • Orden ECI/1845/2007, de 19 de xuño, pola que se establecen os elementos dos documentos básicos de avaliación de la educación básica regulada pola lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación, así como os requisitos formales derivados do proceso de avaliaicón que son precisos para garantir a movilidade do alumnado (descarga PDF)
  • Decreto 30/2007, do 15 de marzo, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (descarga PDF).