Educación Secundaria

 

Secundaria obrigatoria:

 • Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria (descarga PDF)
 • Orden ECI/2572/2007, de 4 de septiembre, sobre evaluación en educación secundaria obligatoria (descarga PDF)
 • Orde EDU/1603/2009, de 10 de xuño, pola que se establecen equivalencias cos títulos de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato regulados na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (BOE do 17/06/2009).
 • Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria (DOG do 09/08/96).
 • Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 13/07/07).
 • Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento (DOG do 02/09/97).
 • Orde do 1 de xullo de 2002 pola que se adapta o disposto na Orde do 19 de xuño de 1996, pola que se regula a implantación da educación secundaria obrigatoria, ó Decreto 233/2002, do 6 de xuño, polo que se modifica o Decreto 78/1993, do 25 de febreiro, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 31/07/2002).
 • Orde do 25 de agosto de 2003 (DOG do 15 de setembro) pola que se dictan instruccións para a aplicación na educación secundaria obrigatoria do establecido na disposición adicional primeira do Real Decreto 827/2003, do 27 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, establecida pola Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro, de calidade da educación. Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 12/09/07).
 • Corrección de erros.-Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 24/09/2007).
 • Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 07/01/2008).
 • Orde do 13 de maio de 2008 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 23/05/2008).
 • Orde do 23 de xuño de 2008 pola que se modifica a do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 24/06/2008).
 • Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria.

 

Bacharelato:

 • Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE do 06/11/2007) (descarga PDF)
 • Corrección de errores del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE do 07/11/07) (descarga PDF)
 • Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria (DOG do 09/08/96).
 • Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 23/06/2008)
 • Orde EDU/1603/2009, de 10 de xuño, pola que se establecen equivalencias cos títulos de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato regulados na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (BOE do 17/06/2009).
 • Orde do 1 de marzo de 1995 pola que se regula a avaliación e a cualificación dos alumnos e das alumnas que cursan o bacharelato establecido na Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo (DOG do 9/05/1995).
 • Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento (DOG do 02/09/97).
 • Orde do 29 de maio de 2008 pola que se autoriza a implantación das modalidades de bacharelato en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia de acordo coa nova ordenación establecida pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG do 04/06/2008; Corrección de erros no DOG do 20/06/2008).
 • Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 27/06/2008)
 • Orde do 25 de xuño de 2008 pola que se establece a relación de materias optativas do bacharelato, o seu currículo e se regula a súa oferta (DOG do 27/06/2008).
 • Orde do 23 de xuño de 2009 pola que se amplía a oferta de materias optativas do bacharelato e se establece o seu currículo (DOG do 1/07/2009).
 • Orde do 23 de setembro de 2008 pola que se amplía a oferta de materias optativas do bacharelato e se establece o seu currículo (DOG do 29/09/2008).

 

Educación Infantil e Primaria

 

 • Real Decreto 1630/2006, de 29 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas do segundo ciclo de educación infantil (descarga PDF)
 • Real Decreto 1513/2006, de 7 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas da educación primaria (descarga PDF)
 • Orden ECI/2571/2007, de 4 de septiembre, de avaliación en educación primaria (descarga PDF)
 • Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (DOG do 21/10/96) (descarga PDF)
 • Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 09/07/2007) (descarga PDF)
 • Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 23/06/2009) (descarga PDF)
 • Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (DOG do 02/09/97) (descarga PDF)
 • Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 10/07/2009) (descarga PDF)
 • Orde do 23 de novembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 30/11/07)

Consellos Escolares

 

 • Lei 3/1986, do 18 de decembro, de de consellos escolares de Galicia (descarga PDF)
 • Decreto 444/1998, do 11 de febreiro, polo que se regulan o Consello Escolar de galicia, os consellos escolares territoriais e municipais (descarga PDF)
 • Aprobación do regulamento do CEMV, BOP, mércores, 24 de febreiro de 2010 (descargar PDF)
 • Decreto 87/1992, do 26 de marzo, polo que se aproba o regulamento de réxime interno do Consello Escolar de Galicia (descarga PDF)

Órganos

O CEMV funciona en Pleno, Comisión Permanente e Comisións de Traballo, constituíndo os órganos colexiados de participación.

 • O Pleno é o órgano supremo de decisión e formación da vontade do CEMV. Está integrado por todos os/as conselleiros/as, baixo a dirección do/a presidente/a e asistido polo secretario/a.
 • A Comisión Permanente é a unidade básica de xestión do CEMV, a quen corresponde a recepción e tramitación dos asuntos, preparando e facilitando as xuntanzas do Pleno, e exercendo de instancia intermedia entre este e as outras comisións. Son membros desta Comisión: os tres órganos unipersoais, os/as presidentes/as de cada unha das comisións de traballo existentes, e un/unha vogal de cada un dos tres sectores do CEMV.
 • As Comisións de Traballo son órganos especializados para o estudo e análise dos asuntos específicos que lles correspondan. Cada unha de elas está integrada por tres membros, representando cada un ao sector docente, usuarios/as do Sistema Educativo, e sector social. Na actualidade están constituídas dúas comisións de traballo:
  • Comisión Pedagóxica e de Innovación Educativa.
  • Comisión de Equipamentos e de Planificación Educativa.
 • O alumnado tamén ten o seu papel no Cemv, podendo formar parte do Pleno do Cemv. Existe un grupo de apoio entre o estudantado máis votado nas eleccións para o Cemv.

Composición

a) Presidenta do CEMV. 

 Olga Alonso Suárez. Concelleira de Educación.

b) Vicepresidente do CEMV. 

 Antonio Vázquez Vázquez. Especialista en temas educativos.

c) Secretario/a do CEMV. 

 Pedro Mª Vázquez Iglesias. Xefe de Servizo de Educación. 

d) Representante da Administración Educativa da Xunta de Galicia. 

 Antonio Estévez Rodríguez. Inspección Educativa de Vigo.

e) Vogais:


Sector docente:

 

 1. Antonio Madrid Risquez. Representante de CC.OO. Centro público.
 2. Eugenio de la Iglesia Delgado. Representante de CC.OO. Centro privado.
 3. Purificación Bernárdez Álvarez. Representante de CC.OO. Centro privado. 
 4. Anxos Collazo Trigo. Representante de CIG. Centro público.
 5. Xesús Rodríguez Amil. Representante de CIG. Centro público.
 6. Santiago Rodríguez Sánchez. Representante de CIG. Centro público.
 7. Rafael Domínguez de la Iglesia. Representante de UXT. Centro público.
 8. Eudosia Deza Souto. Representante de UXT. Centro privado.
 9. Ángeles Crespo Fuster. Representante de FSIE-Galicia. Centro privado.
 10. José Casas Freire. Representante de STEG. Centro público. 

 

Sector de usuarios/as do sistema educativo: 

 

 1. Mª Jesús Granja Pereira. Representante de FOANPAS.
 2. Mª Bertila Fernández Pérez. Representante de FOANPAS.
 3. María del Carmen Rivas Corbacho. Representante de FOANPAS.
 4. Luisa Rivas García. Representante de SURGAPA.
 5. Yolanda González Larrañaga. Representante de SURGAPA.
 6. Fernando Vazquez González. Representante de SURGAPA.
 7. Alberto Prado Lechuga. Alumno do Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico.
 8. Yvonne Bouzas Casas. Alumna de 1º de Bacharelato, IES Álvaro Cunqueiro
 9. Goretti González Lago. Alumna de 4º de ESO, IES Valadares.
 10. Hadriana Prado Lorenzo. Alumna de 4º de ESO, CPR Salesianos. 

 

Sector social:

 

 1. Esperanza Dacosta Dapena. Director centro público de primaria.
 2. Carlos Bacelo Bacelo Director centro público de secundaria.
 3. Xabier Pérez Igrexas. Representante da central sindical CIG.
 4. José Luis Sanz Escribano. Representante da Confederación de Empresarios de Pontevedra.
 5. Javier Sánchez Álvarez. Representante de CERMI-Galicia.
 6. José Manuel Rodríguez Lago. Titular de centro privado.
 7. Antonio Vázquez Vázquez. Especialista en temas educativos.
 8. María Teresa García Durán. Representante da Federación Veciñal Eduardo Chao.
 9. Isabel López Lorenzo. Representante do Consello Municipal da Muller.
 10. Cándido Cabaleiro Paz. Representante de centros públicos de ensinanzas artísticas.    

 

Competencias

1. Función consultiva:

O Consello Escolar Municipal de Vigo, de conformidade coa normativa aplicable, ha de ser consultado preceptivamente polo órgano municipal competente ou pola Administración educativa, con carácter previo á toma dos acordos, nas seguintes cuestións:

 • Convenios e acordos de colaboración coa Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ou calquera outra administración pública, que afecten ao ensino dentro do ámbito municipal.
 • Actuacións e normas municipais que afecten aos servizos educativos complementarios e extra-escolares con incidencia no funcionamento dos centros docentes, tales como transporte escolar, comedores, servizos de limpeza e conservación.
 • Actuacións e normas municipais que afecten ou favorezan a ocupación real das prazas escolares coa finalidade de mellorar o rendemento educativo e, de ser o caso, facer efectiva a obrigatoriedade do ensino.
 • Localizacións dos centros docentes dentro da demarcación municipal.
 • Prioridade nos programas e actuacións municipais que afecten á conservación, vixilancia e mantemento axeitado dos centros docentes, de acordo coas competencias que a lexislación lles outorgue aos concellos en cada momento e especial atención á supresión de barreiras arquitectónicas.
 • Fomento de actividades que tendan a mellorar a calidade educativa, a renovación pedagóxica, os principios da escola activa e a integración escolar, especialmente no que respecta á adaptación da programación ao medio, para chegar a unha escola democrática, científica, libre, galega e non discriminatoria.
 • Competencias educativas que afecten ao ensino non universitario e que a lexislación lles outorgue aos municipios.
 • Programación de investimentos en materia educativa.
 • Calquera outro asunto de importancia para a vida escolar do Concello.

2. Función asesora:

O CEMV poderá elevar informes ou propostas á Administración educativa ou ao Concello, para o mellor funcionamento do sistema educativo e en especial sobre as seguintes materias:

 • Distribución de alumnos a efectos de escolarización, tendo en conta a normativa vixente ao caso.
 • Constitución de padroados, institutos municipais ou entes similares relativos á educación.
 • Cuestións relativas á promoción e extensión educativa.
 • Adaptación do calendario escolar ás necesidades e características socioeconómicas dos núcleos de poboación do municipio.
 • A estes efectos, as propostas presentadas polos conselleiros deberán ser motivadas e precisas e presentaranse por escrito á Presidencia do CEMV, quen decidirá sobre a súa tramitación.

3. Demanda de información:

O CEMV Poderá solicitar información da Administración educativa e das autoridades locais sobre calquera materia relacionada coa educación no ámbito municipal e, especialmente, sobre o rendemento escolar.

Que é o CEMV

O Consello Escolar Municipal de Vigo (CEMV) é un órgano colexiado de participación e consulta en materia educativa no ámbito municipal. Representa á comunidade educativa do concello de Vigo.

Concíbese como o foro de reflexión e debate, o lugar de encontro das ideas, das iniciativas e das propostas de mellora e cambio da política educativa municipal, sendo tamén o nexo de unión entre o sistema educativo público e o privado.

A estratexia fundamental do seu funcionamento é o fomento e instrumentalización da participación democrática de todos os sectores implicados e protagonistas directos da acción educativa, na xestión educativa, na programación xeral do ensino non universitario e na planificación dos centros escolares no ámbito municipal.

A finalidade do CEMV é promover actividades, informes e propostas que melloren a calidade da educación, a través da participación e colaboración entre todas as partes implicadas.

Específicamente, son obxectivos do CEMV:

 • Velar pola consecución do acceso de todos os habitantes do municipio de Vigo aos niveis educativos e culturais que permitan a súa realización persoal e socio-laboral, promovendo con esta finalidade cantas accións sexan precisas para acadar a igualdade de oportunidades no ámbito educativo, a compensación educativa e a atención á diversidade.
 • Fomentar o respecto pola liberdade, a convivencia, a igualdade, a xustiza, o pluralismo e a normalización da lingua galega na comunidade educativa.
 • Impulsar e incentivar a calidade do ensino en todos os seus aspectos.
 • Promover a participación real, efectiva e continua da comunidade educativa nos centros docentes.
 • Ofrecer a máis ampla información sobre a súa actividade e sobre a situación actual do ensino no ámbito municipal.