Formación Profesional

 

  • Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE do 3 de xaneiro de 2007) (descarga PDF)
  • Orde do 4 de decembro de 2003 pola que se regula o funcionamento e a oferta formativa dos centros integrados de formación profesional dependentes da consellería de educación e ordenación universitaria e da consellería de asuntos sociais, emprego e relacións laborais (descarga PDF)
  • Orde do 12 de abril do 2002 pola que se regula a admisión do alumnado nos ciclos formativos de grao superior de formación profesional específica en centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG do 29 de abril de 2002) (descarga PDF)
  • Resolución do 23 de abril do 2004 pola que se ditan instrucións sobre o acceso e a admisión aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional específica en centros docentes sostidos con fondos públicos (Correccións DOG do 12/5/4 e DOG do 24/5/4) (descarga PDF).